Hirdetmény engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.


A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb
2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

 • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 • a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
 • a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása
 • A kérelemhez mellékelni kell:
 • Műszaki adatlapot
 • A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű,
     akár a kérelmező által elkészített tervet
 • Eljárási illeték: 5.000 Ft értékű illetékbélyeg
 • A kérelem benyújtható: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban
 • Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.hetes.hu oldalról

Kapcsolódó dokumentumok letöltése

Tájékoztató az engedély nélküli kutak engedélyezéséhez

Álláshirdetés - önkormányzati ügyintéző

Bodrog Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Bodrog Község Önkormányzata

 

önkormányzati ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth utca 54.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- hivatali ügyintézés - irodai eszközök beszerzése, rendezvényekre eszközök beszerzése - polgármester munkájának segítése - közösségi programok szervezése, lebonyolítása - községi könyvtár vezetése, ügyfélszolgálata, Megyei Könyvtárral való kapcsolattartás, adminisztráció vezetése - pályázatok figyelése (Kihívás Napja, Európai Mobilitási Hét, TeSzedd!, stb.) - civil szervezetek, helyi klubok segítése - napközi gyerekeknek, szünidei étkeztetés lebonyolítása - IKSZT facebook oldalának vezetése, IKSZT, Könyvtár honlapjának frissítése - Bodrogi Hírmondó szerkesztése havonta - Önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása, konferálása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati igazgatás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Felelős, önálló munkavégzés
 • Kiváló szintű problémamegoldó készség
 • Jó szintű kommunikáció és kapcsolatteremtő készség
 • együttműködési készség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Norbert polgármester nyújt, a 70/650-1474 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bodrog Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7439 Bodrog, Kossuth utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855/2017 , valamint a munkakör megnevezését: önkormányzati ügyintéző.
 • Elektronikus úton Erdei Norbert polgármester részére a polgarmester@bodrog.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Erdei Norbert polgármester, Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth utca 54. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bodrog.hu - 2017. április 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Hirdetés!

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja férfi csomagolót keres.

Munkaidő: napi 8 óra.

Időközi polgármester választás eredménye

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a szavazatok megszámlálását követően megállapította a polgármester-választás eredményét. 

A polgármester választást Erdei Norbert nyerte 130 szavazattal. Második helyen Szentgróti József végzett 89 szavazattal. Kovács Balázs József 5 szavazatot míg Fehérvári Zsolt István polgármester-jelölt 0 szavazatot kapott.

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 345
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 226
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 2

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a polgármester-választás eredményét megállapító határozata megtalálható a HVB határozatok menüpontban. 

Független Rendészeti Panasztestület

Somogyjádi Rendőrörs