1/2014. (III. 04.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság Fodor Antal HVB tag választási bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Bodrogi Helyi választási Bizottság megállapítja, hogy Fodor Antal helyi választási bizottsági tagsága a tisztségről történő lemondása miatt, 2014. március 04–i hatállyal megszűnt.

A határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog Kossuth L. 54., email: hetes@somogy.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. március 07-én (péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 16-án megtartott ülésén a Bodrogi Helyi Választási Bizottság tagjának a 57/2010.(VIII. 16.) számú határozatával Fodor Antalt megválasztotta.

Fodor Antal 2014.március 04-én kelt levelében bejelentette, hogy a bizottsági tagságáról lemond. Lemondását nem indokolta.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik a lemondással.

A Ve. 34. § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.

A Ve. 35. § (1) bekezdése értelmében ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)–c) és f pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt – póttag lép.

Fentiekre tekintettel a Bodrogi Helyi Választási Bizottság Fodor Antal választási bizottsági tag megbízatásának megszűnését megállapította, valamint megállapította, hogy helyébe a Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2010. (VIII. 16.) sz. határozatában foglaltak alapján Pamukiné Pintér Diána (korábbi póttag) lép a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján.

A határozat a Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontján, 34. § (4) bekezdésén, 35. § (1) bekezdésén a jogorvoslatról szóló tájékoztatása, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án alapul.

A HVB hatáskörét a Ve. 34. § (1) és (3) bekezdése határozza meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, valamint 223. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Bodrog, 2014. 03. 04.

Pintér Róbertné
Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnök