2/2016. (V. 11.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1046 Budapest, Munkácsy Mihály u. 51/A) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a Magyar Munkáspártot, mint jelölő szervezetet a Bodrog községben 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth u. 54. email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2016. május 14-én (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

Indokolás

 

Bodrog községben a polgármester lemondása folytán a Bodrogi Helyi Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2016. július 10. napjára tűzte ki.

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 1/2016. (IV. 20.) számú határozata 2016. április 23-án jogerőre emelkedett.

 

A Magyar Munkáspárt 2016. május 9-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét Bodrog községben a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson.

 

A Ve. 132. §. alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

A Ve. 307/D. §. (1) bekezdése alapján az időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Munkáspárt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

 

A határozat a Ve. 132. §-án, a 301. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Bodrog, 2016. május 11.

 

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke