5/2016. (VI. 02.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ban és a 307/G. §-ban biztosított hatáskörében eljárva KOVÁCS BALÁZS JÓZSEF (7400 Kaposvár, Gyöngyvirág u. 22/A) független polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött bodrogi időközi polgármester KOVÁCS BALÁZS JÓZSEF (7400 Kaposvár, Gyöngyvirág u. 22/A) független polgármesterjelöltet nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 54., email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2016. június 05-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

Indokolás

 

KOVÁCS BALÁZS JÓZSEF (7400 Kaposvár, Gyöngyvirág u. 22/A) független polgármesterjelölt a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőben a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2016. június 2-án 2 db ajánlóívet átadott a Hetesi Helyi Választási Irodának és kérte jelöltként történő nyilvántartásba vételét a bodrogi időközi polgármester választáson.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

Az 1/2016. (V. 17.) HVI vezetői határozat alapján az időközi polgármester választáson a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Bodrog községben 11.

 

A Hetesi Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma 12 db, amely meghaladja 2010. évi L. törvény alapján megállapított polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

 

A Ve. 132. §-a szerint Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

A Ve. 307/G. § (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

 

Fentiekre tekintettel a Bodrogi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy KOVÁCS BALÁZS JÓZSEF nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 132. §-án 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatása, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Bodrog, 2016. június 2.

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke