8/2016. (VI. 22.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson használt polgármesteri szavazólap adattartalmát jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

 

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 54.; e-mail: hivatal@hetes.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. június 23-án (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt. 12. § (1a) bekezdése alapján a polgármester és a főpolgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/L. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.

 

Az egyéni szavazólap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Bodrogi Helyi Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság 2016. június 6-i ülésén a 7/2016. (VI. 6.) számú határozatban foglaltak szerint elvégezte a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorsolását és a jelöltek kisorsolt sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg.

 

A fentiekben kifejtett indokok alapján a Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 7/2016. (VI. 6.) számú határozatában megállapított sorrend és a Ve. rendelkezéseinek figyelembevételével jelen határozata melléklete szerint hagyja jóvá a polgármesteri szavazólap mintájának adattartalmát.

 

A határozat az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontján, 12. § (1a) bekezdésén, Ve. 156-159. §-ain, a 162. §-án, a 301. §-án, 307/L. § (1) bekezdésén, az 5. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

 

Bodrog, 2016. június 22.

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke

1. sz. melléklet - Szavazólap minta