9/2016. (VII. 10.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint – Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról – állapítja meg a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választás eredményét.

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással a meghozataltól számított három napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth u. 54., email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2016. július 13-án (szerda) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. § (2) bekezdése szerint polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Bodrogi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester-választás eredményét.

 

A határozat az Övjt. 12. § (2) bekezdésén Ve. 202. §-án, 301. §-án 307/N. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein, a 225. §-án, a 241. § (1) bekezdésén, 241. § (2) bekezdésén a)-b) pontjain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Bodrog, 2016. július 10.

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke

1. sz. melléklet (szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról)