1/2016. (IV. 20.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az időközi polgármester választás kitűzésének tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság az időközi polgármester-választást 2016. július 10. napjára (vasárnap) tűzi ki, továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg az időközi polgármester-választás határidőit és határnapjait.

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth u. 54. email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2016. április 23-án (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

INDOKOLÁS

 

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a választópolgárok Sütő Ervinné független jelöltet választották meg Bodrog község polgármesterévé.

 

Sütő Ervinné polgármester a tisztségéről 2016. április 18. hatállyal lemondott.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdés f) pontja alapján a polgármester e tisztsége megszűnik a tisztségről történő lemondással;

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdése alapján ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.

 

A Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdésa alapján időközi választást nem lehet kitűzni

 

a)      az országgyűlési képviselők időközi választását az országgyűlési képviselők általános választása évének január 1. napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja,

b)      a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének április 1. napja és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napja,

c)      a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása évének április 1. napja és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napja

közötti napra.

 

A Ve 302. § (1) bekezdése szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. A (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.

 

A Ve. 11. § (1) bekezdése szerint az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait általános választásra a miniszter rendeletben, időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.

 

Fentieknek megfelelően a Bodrogi Helyi Választási Bizottság a Ve. 302. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ve. 302. § (1) bekezdésében foglalt határidők és a Ve. 8. § (2) bekezdésében meghatározott tilalmak figyelembevételével Bodrog községben az időközi polgármester-választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2016. július 10. napjára (vasárnap) tűzte ki és az időközi polgármester-választás határidőit és határnapjait a határozat melléklete szerint állapította meg.

 

A határozat az Mötv. 69. § (1) bekezdés f) pontján,  Övjt. 20. § (5) bekezdésén, a Ve. 8. §-án, 11. § (1) bekezdésén és a 302. §-án bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Bodrog, 2016. április 20.

 

Pintér Róbertné
HVB elnök

 

1.sz melléklet a Bodrogi HVB 1/2016. (IV. 20.). sz. határozatához

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a Ve. 302. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében, a Ve. 11. § (1) bekezdésének megfelelően Bodrog községben a 2016. július 10. napjára kitűzott időközi polgármester-választás határidőit és határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg:

 

I. Választási bizottságok

 

 1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. június 24-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]
 2. A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. július 11-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]
 3. A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. július 11-től 2016. július 15-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

 

II. A szavazókörök

 

 1. Bodrog községben 2016. július 10-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

 

III. A szavazóköri névjegyzék

 

 1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. május 13-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Helyi Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]
 2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. május 23-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]
 3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. május 13-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]
 4. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) legkésőbb 2016. július 8-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2016. július 10-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

 1. A 8. pont a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2016. július 8-án bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]
 2. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2016. július 9-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]
 3. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2016. október 10-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]
 4. A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2016. október 10-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

 

IV. A jelölt- és listaállítás

 

 1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2016. május 23-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
 2. A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2016. május 17-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]
 3. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2016. május 13-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]
 4. A polgármesterjelöltet legkésőbb 2016. június 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]
 5. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2016. október 10-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]

 

V. A választási kampány

 

 1. A választási kampányidőszak 2016. május 21-től 2016. július 10-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
 2. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. július 10-én nem folytatható. [Ve. 143. §]
 3. 2016. július 10-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]
 4. 2016. július 10-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 5. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. július 10-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. július 10-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
 6. A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2016. július 10-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2016. július 10-án történő megsemmisítés esetén 2016. július 13-án 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
 7. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2016. augusztus 9-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

 

VI. A szavazás előkészítése

 

 1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2016. június 6-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]
 2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2016. július 9-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]
 3. Az iratok és kellékek őrzését 2016. július 10-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]
 4. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2016. július 1-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

 

VII. A szavazás

 

 1. A szavazóhelyiségben szavazni 2016. július 10-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

 

VII. Az eredmény megállapítása

 

 1. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2016. július 13-án 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]
 2. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2016. október 8-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]
 3. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2016. október 10-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2016. október 8-át követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]