12/2019. (IX. 05.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság Miha Tibor HVB tag választási bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondása tárgyában – 3 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Bodrogi Helyi választási Bizottság megállapítja, hogy Miha Tibor helyi választási bizottsági tagsága a tisztségről történő lemondása miatt 2019. szeptember 4–i hatállyal megszűnt.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Bodrogi Helyi Választási Bizottságnál (7439 Bodrog, Kossuth u. 54., email: hivatal@hetes.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Bodrog Község Önkormányzata honlapján való közzétételét.

INDOKOLÁS

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 22-én megtartott ülésén a Bodrogi Helyi Választási Bizottság tagjának az 55/2019.(VIII. 22.) számú határozatával Miha Tibort megválasztotta.

Miha Tibor 2019. szeptember 4-én kelt levelében bejelentette, hogy a bizottsági tagságáról lemond. Lemondását azzal indokolta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 18. § (2) bekezdés c) pontja miatt összeférhetetlen a Bodrogi Helyi Választási Bizottságban betöltött tisztségével.

A Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik a lemondással.

A Ve. 34. § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.

A Ve. 35. § (1) bekezdése értelmében ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt – póttag lép.

Fentiekre tekintettel a Bodrogi Helyi Választási Bizottság Miha Tibor választási bizottsági tag megbízatásának megszűnését megállapította, valamint megállapította, hogy helyébe a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2019. (VIII. 22.) sz. határozatában foglaltak alapján Takács Józsefné (korábbi póttag) lép a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján.

A határozat a Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontján, 34. § (4) bekezdésén, 35. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul. 

Bodrog, 2019. szeptember 5.

 

Pintér Róbertné
Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnök