17/2019. (IX. 09.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a következők szerint állapítja meg:

Sorszám

Egyéni listás jelölt neve
1. Szentgróti József
2. Suskovicsné Fehér Andrea
3. Tamásovics Lajosné
4. Riba László
5. Miha Tiborné
6. Bodó Ferenc
7. Hajdu Gyula
8. Sütő Ervin
9. Kovács Balázs
10. Veszelka Viktor

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, az egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 34. § (1) bekezdése szerint a Bodrogi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 10 egyéni listás jelölt sorrendjének sorsolását elvégezte.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 34. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Bodrog, 2019. szeptember 9.

Pintér Róbertné
Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnök